?

Log in

No account? Create an account
THE SPIRIT THAT GUIDES US Wil er iemand met me mee ? Toe! - The District Sleeps Alone Tonight [entries|archive|friends|userinfo]
How come?

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 16th, 2004|08:49 pm]
How come?
THE SPIRIT THAT GUIDES US

Wil er iemand met me mee ? Toe!
linkReply

Comments:
From: ofzo
2005-02-01 12:42 pm (UTC)
Heej Kimmie, gebruik jij deze LJ nog ooit, anders dan gooi ik 'm uit mijn lijst... ben een beetje met een cleaning bezig :-)

Leef je trouwens überhaupt nog wel, want ik spreek je eigenlijk nooit meer op MSN of wat dan ook :'(
(Reply) (Thread)