?

Log in

THE SPIRIT THAT GUIDES US Wil er iemand met me mee ? Toe! - The District Sleeps Alone Tonight [entries|archive|friends|userinfo]
How come?

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 16th, 2004|08:49 pm]
How come?
THE SPIRIT THAT GUIDES US

Wil er iemand met me mee ? Toe!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: twisted_kii
2004-09-19 02:07 pm (UTC)
10 oktober, op een zondag.. KOMEN!! (A)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lexisonfire
2004-09-20 02:20 am (UTC)
hmmm een zondag is wel relaxed omdat ik elke maandag vrij ben. Dus de kans is wel redelijk groot dat ik kom eigenlijk:) zijn er nog andere bands die die dag optreden?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: twisted_kii
2004-09-20 05:50 am (UTC)
Dunno yet, meestal zit daar toch wel een voorprogramma bij.. :)
(Reply) (Parent) (Thread)