?

Log in

THE SPIRIT THAT GUIDES US Wil er iemand met me mee ? Toe! - The District Sleeps Alone Tonight [entries|archive|friends|userinfo]
How come?

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 16th, 2004|08:49 pm]
How come?
THE SPIRIT THAT GUIDES US

Wil er iemand met me mee ? Toe!
linkReply

Comments:
From: menni
2004-09-17 03:25 pm (UTC)
En iets serieuzer: mocht je donderdag toch nog mee willen, dan valt er echt altijd wel wat te regelen (jeweetwel). Op zich wel een erg goeie gelegenheid om weer 's écht uitgebreid bij te babbelen, if y'ask me..
(Reply) (Parent) (Thread)