?

Log in

THE SPIRIT THAT GUIDES US Wil er iemand met me mee ? Toe! - The District Sleeps Alone Tonight [entries|archive|friends|userinfo]
How come?

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 16th, 2004|08:49 pm]
How come?
THE SPIRIT THAT GUIDES US

Wil er iemand met me mee ? Toe!
linkReply

Comments:
From: suitarmy
2004-09-17 05:23 am (UTC)

yeah

waarom zover weg?
ze spelen ook in eindhoven en hoogstwaarschijnlijk ook in fenix...anders count me in..

en niet naar Sparta?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: twisted_kii
2004-09-17 07:53 am (UTC)

Re: yeah

Nja ik weet niet, Sparta wil ik ook supergraag :)
maar lichteraan wie gaan enzo...
(Reply) (Parent) (Thread)
From: suitarmy
2004-09-18 12:19 pm (UTC)

Re: yeah

gewoon gaan
(Reply) (Parent) (Thread)