?

Log in

THE SPIRIT THAT GUIDES US Wil er iemand met me mee ? Toe! - The District Sleeps Alone Tonight [entries|archive|friends|userinfo]
How come?

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 16th, 2004|08:49 pm]
How come?
THE SPIRIT THAT GUIDES US

Wil er iemand met me mee ? Toe!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: submental
2004-09-17 04:03 am (UTC)
Hmmmm, lijkt me wel te gek, maar ik weet niet of ik er de centjes voor bij elkaar kan krijgen... :(

BTW, vanavond Ed?!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: twisted_kii
2004-09-17 07:54 am (UTC)
Heel misschien Ed, 'k zit in Urmond vanavond :)

Btw.. Hoe was het?!
(Reply) (Parent) (Thread)