?

Log in

THE SPIRIT THAT GUIDES US Wil er iemand met me mee ? Toe! - The District Sleeps Alone Tonight [entries|archive|friends|userinfo]
How come?

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 16th, 2004|08:49 pm]
How come?
THE SPIRIT THAT GUIDES US

Wil er iemand met me mee ? Toe!
linkReply

Comments:
From: menni
2004-09-17 03:04 am (UTC)
Volgens mij zoek jij bij voorkeur iemand met een auto ;P. Ik zit de week ervoor ook al in Amsterdam, dan lig ik in mijn slaapzak bij Carré om kaarten voor Tom Waits te bemachtigen. The Spirit that Guides Us klinkt wel interessant, count me in onder voorbehoud.

.. ik heb ook nog een (gratis) kaartje over voor Interpol, aanstaande donderdag in De Melkweg. Iemand hier interesse wellicht? Damn, wat is dit téring-goed, zit écht gewoon vastgeroest in m'n discman!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: twisted_kii
2004-09-17 07:55 am (UTC)
Mag ik meeee? :O
(Reply) (Parent) (Thread)
From: menni
2004-09-17 01:44 pm (UTC)
Als jij rijdt..
(Reply) (Parent) (Thread)
From: menni
2004-09-17 03:25 pm (UTC)
En iets serieuzer: mocht je donderdag toch nog mee willen, dan valt er echt altijd wel wat te regelen (jeweetwel). Op zich wel een erg goeie gelegenheid om weer 's écht uitgebreid bij te babbelen, if y'ask me..
(Reply) (Parent) (Thread)